این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
نام اثر: پوستر نمایشگاه ابعاد: 100-80
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
نام اثر: المپیای اداری تکنیک: نقاشی رنگ روغن روی بوم ابعاد: 100-80
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
نام اثر: محصور در دیوار بتونی تکنیک: نقاشی رنگ روغن روی بوم ابعاد: 100-80
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
نام اثر: زندگی مشترک تکنیک: نقاشی رنگ روغن روی بوم ابعاد: 100-80
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
نام اثر: ساتراپ تکنیک: نقاشی رنگ روغن روی بوم ابعاد: 100-70
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
نام اثر: خداحافظ پیکان تکنیک: نقاشی رنگ روغن روی بوم ابعاد: 100-70
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
نام اثر: عشق تکنیک: نقاشی رنگ روغن روی بوم ابعاد: 100-70
بالا